Etiske regler

Regelsæt for god klinisk praksis.

Nedenstående er godkendt på Nordlys Forums ordinære generalforsamling den 23. maj 2008.

NF, Nordlys Forum, er en forening for mennesker, der har en aktiv interesse i helhedsorienteret ressource- og selvudvikling, helbredelse, sundhed og livsstil, kunst og kultur, videnskab og spiritualitet. Vores intention er at styrke, inspirere og støtte hinanden samt at udfolde dette som grundlag for en positiv, udadrettet livsstil – privat og professionelt gennem massage og berøringsterapi, coaching, akupunktur, kropsterapi og klangmassage.

NF arbejder for at udvikle retningslinjer om sund helhedsorienteret livsstil og helbredelse, og vi tilstræber at formidle dette på måder, som er alment brugbare.

Som medlemmer af NF forpligtiger vi os til at være i en initiativrig og aktiv udviklingsproces. Vi forpligter os til at være vågne, selvreflekterende, selvkorrigerende og tro mod os selv, så vi kan være troværdige forbilleder og inspirationskilder for andre.

At mødes, dele, respondere og handle er det bærende princip for vores samvær og formidling. Vi tilstræber, at ethvert møde finder sted, ud fra de mest succesfulde erfaringer, vi har, så vi skaber berigelse, fornyelse og interaktion præget af kærlighed, livsglæde og visioner. Herfra har vi tillid til, at enhver kan udvikle sig uanset forudsætninger og udgangspunkt. Vi møder enhver med respekt og interesse og med åbenhed for at lære af andre menneskers livsstil og resultater.

Vi tager ansvar for at skabe en atmosfære af tryghed, inspiration og glæde, hvor mennesker har lyst til at være og får næring til at gro.

Vi lægger vægt på at forene en dynamisk livsindstilling med stabilitet og vedholdenhed, og vi ved, at man både i holdning og handling skal være målrettet og villig til at korrigere svagheder og fejl for at få et meningsfuldt, engageret og tilfredsstillende liv.

Regelsæt for god klinisk praksis er bindende i relation til alt arbejde med Nordlys Koncepter, som praktiseres af NF’s medlemmer, og de er retningsgivende for alle NF medlemmer.

De etiske regler skal være tilgængelige for alle klienter f.eks. via henvisning til hjemmesiden terapeuterne.dk.
Medlemmerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke - herunder gøre brug af midler og metoder som er forsvarlige og kvalificerede til at benytte.
Den praktiserende skal føre optegnelse/journal over behandlingerne af den enkelte bruger - herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet.
Notater opbevares utilgængeligt for andre og skal destrueres eller anonymiseres senest fem år efter afslutningen af et behandlingsforløb eller straks, hvis praksis ophører. Den praktiserende har også tavshedspligt omkring det, at selve klientrelationen eksisterer.
Den praktiserende skal sikre sig, at klienten har mulighed for at være fuldt ud informeret om indholdet, varigheden og prisen af de sessioner, kurser m.v., som tilbydes. Klienten skal gøres opmærksom på, at hun eller han selv er ansvarlig for sit udbytte af behandling, undervisning m.v. og frit kan forkaste eller følge eventuelle forslag m.v.
Den praktiserende skal udvise respekt for klientens grænser, motivation og personlige integritet, og skal tilstræbe et afklaret klientforhold med klare rammer omkring behandlingen eller undervisningen.
Hvis en klient oplyser at være i et fast behandlingsforløb hos et andet praktiserende medlem af NF, kan en session ikke aftales, medmindre alle parter er indforstået dermed.
Hvis en klient er i gang med et hvilket som helst behandlingsforløb, som den praktiserende oplever som uforeneligt med den behandling hun eller han tilbyder, må det andet behandlingsforløb afsluttes inden sessioner aftales.
Den praktiserende skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
Hvis den praktiserende kommer i tvivl om, hvorvidt et medicinsk behandlingsforløb er foreneligt med den behandling hun eller han tilbyder, skal klienten opfordres til at afklare dette med sin læge.
Den praktiserende skal overholde lovgivningen - herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
Den praktiserende må ikke give løfter om helbredelse.
Den praktiserende må ikke have seksuel omgang eller indlede intim kontakt med sine brugere.
Den praktiserende har livsvarig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, der erfares om brugeren i relation til behandlingen. Supervision er ikke omfattet af tavshedspligten, hvis supervisor er medlem af NF og dermed omfattet af tavshedspligten.
Tavshedspligten ophører, hvis medlemmet derved overtræder landets love. Her henvises til straffelovens § 141, § 143 og § 185.
Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
Medlemmer skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandling og de forventninger de kan have hertil.

Vedrørende klageprocedure henvises til www.teraqpeuterne.dk

Nordlys Forum

Almindsøvænget 4 · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 10 81

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.nordlysforum.dk

www.terapeuterne.dk

Udskriv E-mail